ເອກະສານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຈໍານອງການກູ້ຢືມເງິນ

ການຮ້ອງຂໍການຈໍານອງບ້ານແລະໄດ້ຮັບການສະຫລຸບຂອງການປະຕິບັດຂອງຈໍານອນຕ້ອງຊັດເຈນຕ້ອງການ ທົ່ວໄປ,ທະນາຄານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກໍານົດໄວ້ຂອງມາດຕະຖານເອກະສານ:ສ່ວນເອກະສານ,ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍໄດ້,ແລະເອກະສານກ່ຽວກັບຊັບສິນ