'ພື້ນຖານການຟື້ນຟູຂອງເດັກ. ການໂຕ້ແຍ້ງການໄກ່ເກ່ຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າມັລ້າທຸກຢ່າງ. ອື່ນໆການອ່ານຂອງອິຕາລີ